بانک پارسیان و بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،به منظور ایجاد و راه اندازی ۸۴ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم و سیلزدهی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، روز سهشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸، تفاهمنامهای مبنی بر همکاری مشترک بانک پارسیان و بنیاد برکت در تأمین مالی و اعطای ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنهی اشتغال به ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی اجتماع محور برکت، منعقد و به امضای کورش پرویزیان و سعید جعفری رسید.
با امضای این تفاهمنامه،۳۰ هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور معرفیشده از سوی بنیاد برکت در قالب کسبوکارهای خرد و خانگی و در رستههای شغلی مانند صنایع دستی، گلیمبافی، پارچهبافی، سوزندوزی و قالیبافی و …برای افراد جویای کار در روستاها، مناطق محروم، کمتر توسعهیافته، مرزی و سیلزده به بهرهبرداری خواهد رسید.راهاندازی این تعداد طرح اشتغالزایی موجب ایجاد ۸۴ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای افراد جویای کار با اولویت جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار در مناطق سیلزده، محروم و روستایی خواهد شد.

نقاط هدف اجرای این طرح، تمامی مناطق روستایی با اولویت مناطق محروم و مرزی سیلزده تعیین شده و برای هر طرح اشتغالزایی، ۱۰۰ میلیون ریال به شکل قرضالحسنه تأمین مالی میشود.زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز با احتساب شش ماههی دوران تنفس، ۶۰ ماهه خواهد بود.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنهی بانک پارسیان نیز یکی از رسالتهای این صندوق را ایجاد اشتغال، کمک به محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم ذکر کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز همیشه بر حمایت از کسبوکارهای خرد و دانشبنیان تأکید داشته و دارند.
محمدرضا فقیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بنیاد برکت طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور خوبی را در حوزهی کسبوکارهای خرد و خانگی تهیه و در سطح کشور اجرایی کرده است.همراستایی فعالیت این دو نهاد و تعاملات مشترک در این زمینه، موجب تنظیم و انعقاد این تفاهمنامهی همکاری شده است که به شکل عملیاتی، سبب تقویت و حمایت از شغلهای خرد و خانگی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این تفاهمنامه قابل تمدید است، عنوان کرد: در فاز اول این تفاهمنامه، به ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در مناطق محروم و کمبرخوردار تمام کشور تسهیلات قرضالحسنه پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنهی بانک پارسیان با اشاره به همکاریهای گذشتهی این صندوق با بنیاد برکت، اظهار امیدواری کرد که این تعاملات و اقدامات مشترک در آینده نیز ادامه داشته باشد.
مدیرعامل بنیاد برکت در حاشیهی مراسم انعقاد این تفاهمنامه تصریح کرد: با توجه به تأکیدات و سیاستهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد برکت در سال ۹۸ اجرای ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی را در ۲۵ استان و ۱۵۰ شهرستان در دست اجرا دارد که این مهم، به اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال نیازمند است.برای تأمین این میزان اعتبار، علاوه بر منابع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت منابع بانکی نیز مورد نیاز است.


سعید جعفری ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه، ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی برکت که امکان راهاندازی یا تکمیلشان با ۱۰۰ میلیون ریال فراهم باشد، بهطور قرضالحسنه تأمین مالی میشود.این ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی، امکان ایجاد شغل برای ۸۴ هزار متقاضی را به شکل مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان خاطرنشان کرد: نقاط هدف این تفاهمنامه، مناطق محروم روستایی و سیلزده خواهد بود و افراد واجد شرایط از طریق شبکهی تسهیلگران بنیاد برکت به بانک پارسیان معرفی خواهند شد.