انواع بیمه عمر

بیمه عمر 4 نوع مختلف دارد که به شرح زیر است:

بیمه عمر ساده زمانی

در این حالت بیمه نامه برای مدت محدودی معتبر است و تنها درصورتیکه فرد در این بازه زمانی فوت کند شرکت بیمه سرمایه فوت او را به ذینفع انی که بیمه گزار تعیین میکند میدهد. درصورتیکه فرد زنده بماند شرکت بیمه هیچ مبلغی به او پرداخت نخواهد کرد.

بیمه تمام عمر

در این نوع از بیمه عمر بعد از فوت فرد، سرمایه فوت به ذینفعان او میرسد. علاوه بر این پوشش هایی نیز میتواند شامل فرد شود.

بیمه عمر مانده بدهکار

در این نوع بیمه اگر فرد در حالی فوت کند که وام هایش را به طور کامل نپرداخته است، شرکت بیمه پرداخت باقی وامش را بر عهده خواهد گرفت و از ارث باقیمانده از او مبلغی کسر نخواهد شد و به این صورت خانواده فرد تحت فشار مالی نخواهند بود.

بیمه عمر و سرمایه گذاری

در این حالت فرد در واقع با پرداخت حق بیمه های ناچیز طی سالیان، سرمایهای را ذخیره میکند که در بسیاری از مواقع میتواند راه گشای مشکلاتش باشد. این نوع بیمه در واقع اصلیترین نوع بیمه عمر است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکتهای مختلف بیمه در قالب طرح های مختلفی ارائه میشود و ممکن است با اسامی مختلفی معرفی شود. عنوان هایی مانند بیمه عمر و پس انداز، بیمه زنان خانه دار، بیمه تأمین آتیه، بیمه آتیه فرزندان و غیره که در واقع ماهیت آنها صرف نظر از تفاوت در جزئیات یکسان است.
عموماً بیمه های عمری که صادر میشوند، بیمه عمر و سرمایه گذاری هستند. در واقع مردم این دسته را به عنوان بیمه عمر میشناسند. در این مقاله به تفصیل در مورد این نوع بیمه صحبت خواهیم کرد.